Kirkene våre

Bønnelista ønsker å bygge kirken. Både flere kirkebygg der det trenges, men det viktige for kirken er å bygge flere kristne felleskap/menigheter som kan hjelpe de som trenger det og formidle det fantasiske budskapet om evig liv.

Vi ønsker å bringe kirken ut til folket, for vi vil se mer himmel på jord, plantet i Guds ord. Derfor har vi bygget noen kirker på biltilhengere for å vise dette. Kirken til folket i 80 km/t 🙂

Vi har bygget:
Nidarosdomen er 6,15 m lang og 2,3 bred og ca 3.5 m høy
Stavkirke (kopi av Borgunn stavkirke uten de ytre svalgangene) Den er 5,75 m lang og 2,12 bred og ca 3.6 m høy
Naustdal kyrkje er 4,07 lang og 1,58 bred og ca 3 m høy
Ishavskatedralen er 5,62 m lang og 1.76 m bred og ca 2,5 m høy

Velkommen å se kirkene i løpet av sommeren!

Gud vil også hjelpe oss i dette livet, men hvordan bli kjent med Gud/knekke koden? Det er kirkens oppgave å formidle dette og hele det kristne budskapet.

La derfor kirken være kirke! Det er fint for det norske folk om en går i kirken eller ikke. De kristne grunnverdiene som landet vårt er byggget på er verdifulle for alle!

Stem derfor på Bønnelista i valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet til høsten. Bønnelista ønsker at kirken skal være en positiv kraft i samfunnet og ikke en humanistisk politisk organisasjon. Gode ønsker gir ikke evig liv. Det er det bare Gud som kan, så la kirken være kirke.

Bønnelista vil bygge kirken!!! Så kirken kan bli et trygt hjem for alle som ønsker å høre til Den norske kirke!

Se forøvrig vårt program.

 

 

Bønnelistas drøm, visjon og program

1) Levende lokale menigheter.
Den norske kirke (Dnk) består av mange (ca 1300) lokale menigheter i hele Norge.
- Uten de lokale menighetene vil vi ikke ha noen kirke. Bønnelista vil derfor arbeide for å styrke de lokale menighetene og gi dem mulighet til å vokse og utvikle seg som levende fellesskap og etablere minst en bønnegruppe i hver menighet.
- Jesus er hodet for dette levende menighetsfellesskapet. Den enkelte er en del av hans kropp og hans medarbeidere på jorden, kalt til å gjøre hans gode gjerninger. (Ef 4,15-16) Bønn er helt avgjørende i forhold til kontakt med menighetens hode, Jesus. (Kol 1,18)
- En levende menighet er et sted der folk blir møtt med varme og omsorg, slik de er. Menigheten er et sted vi kan komme når vi kjenner oss svake og livet er vanskelig og et sted som omfavner livets gleder. Her kan vi bruke våre evner og krefter, vår kreativitet og de gaver Ånden gir til beste for fellesskapet og for verden. Disippelgjøring, ut i fra dåps- og misjonsbefaling i Matt 28,18-20 er vesentlig. Gudstjenesten er menighets hovedsamling og utsendelsesfellesskap. Lokalmenigheten skal fungere som et varmt og kjærlig hjem.
- Bønnelista skal lage eller finne opplegg for opplæring og vekst på alle disse områdene, og det er ønskelig at alle lederkandidater som stiller til valg har gjennomført disse eller lignede opplæring. Dette gjelder også Bønnelistas styre.
- Bønnelistas motto er: "Mer himmel på jord, plantet i Guds ord!"
2) Bønnelista vil sette Guds ord i Bibelen over vår erfaring.
- Vi tror at Bibelen er den treenige Guds eget ord, der vi stadig kan kjenne Gud og hans veier bedre, at bønn gir kontakt med Gud og at Gud vet best.
- Vi tror at Bibelens ord er klart nok til frelse for alle som ønsker å høre Jesus til, følge han og være hans disippel.
- Vi tror også at å følge Bibelens anvisninger for livet er godt for alle mennesker og for samfunnet.
3) Kirkeledelse og organisering av kirken
- Kirken fungerer best når vi organiserer den etter Guds prinsipper og tanker.
- De ansattes oppgave skal først og fremst være å hjelpe menighetens medlemmer til å fungere i sine gaver, altså utføre det kall som Jesus har gitt den enkelte.
- Bibelen snakker særlig om 5 ledergaver (Ef 4,11-12) Det er viktig at disse gavene er tilstede og er anerkjent i kirkens lederskap, både lokalt og nasjonalt.