Møt folka: ÅSE BRØVIG

Vårt motto;

Mer himmel på jord – plantet i Guds ord – til alle på jord

Hvem er Åse Brøvig?

Åse Brøvig står på lista i Borg bispedømme.

Bønnelista vil videreføre den kristne tro og tradisjon som Den norske kirke har vært tuftet på siden reformasjonen. Bibel og bekjennelse – skal være kirkens grunnlag. Den norske kirke skal være en del av Guds synlige kirke på jord, med medlemmer som har Jesus som Herre, og ha lokalstyrte menigheter med ledere, som lar seg lede av Den hellige Ånd.

Bli kjent med de andre kandidatene i Borg på www.bonnelista.no/borg

Åse Brøvig

Jeg er fra Ski og mener vi må snu trenden i kirken nå! Vi må ikke gjøre folk den bjørnetjeneste og late som at det ikke finnes synd. Om vi ikke hadde syndet så kom Jesus forgjeves og døde forgjeves. Vi må minne hverandre på om at vi trenger å se, studere og lære hvordan Jesus levde, for å kunne være så nærme den personen Gud ville at vi skulle være.

Sammen med Bønnelista vil jeg arbeide for at hver enkelt kirke og menighet skal bli et godt åndelige hjem, for de som lengter etter et fellesskap med Gud og Hans barn på jorden.

Bønnelista mener

 • at alle i Den norske kirke skal ha Jesus som Herre i sitt liv og ledes av Han. Slik at den enkelte kan bli det gode og harmoniske menneske Gud hadde tenkt og at den enkelte finner sin plass i de kristne fellesskap, i en større eller mindre gruppe i menigheten/kirken, der den enkelte kan tjene Gud, andre og hverandre.

Bønnelista mener

 • at menigheten (soknet) er den grunnleggende enheten i Den norske kirke. Det arbeides for minst mulig kirkelig byråkrati og sentralstyring. Ressurser må styres til lokalmenighetene og lokalmenigheten må bestemme hvem som ansettes lokalt.
 • at lokalmenigheten skal fungere som et varmt hjem, der alle oppmuntres til å bidra og tjene.
 • at det åpnes for mangfold i gudstjenestenes teologiske profil og liturgiske uttrykk.

Bønnelista mener

 • at menighetens oppdrag er i tråd med misjons- og dåpsbefalingen om å utruste disipler til å holde alt Jesus har befalt oss, utfra Bibelen, som kirkens høyeste og avgjørende autoritet.
 • At bønn og bibelbruk er det viktigste grunnlaget for bedre menighetsliv og økt tilslutning.
 • at valg av kirkens tillitsvalgte skjer i tilknytning til gudstjenesten, som for få år siden.

Bønnelista mener

 • arbeid for kristen enhet i tråd med kirkens klassiske tro, både lokalt og sentralt.
 • at kirken skal være tydelig i sin veiledning til ungdom om Bibelens gode råd om sex og samliv.
 • tiltak som gir konfirmanter motivasjon til å fortsette et aktivt liv i menigheten.
 • en kreativ handlingsplan for å rekruttere flere til kirkelige stillinger.