Kristendom eller humanisme?


Kirkemøtet 2023:

På Kirkemøtet (KM) 2023 stemte Bønnelista mot i en rekke saker:
Hvorfor gjorde vi det? Hvorfor stemte vi mot at det opprettes en regelkomite som skal sile KMs forslag til vedtak? Hvorfor stemte vi mot en mer lukket og kuppbar ansettelses måte av menighetsprester? Hvorfor stemte vi mot at kirken skal tvinge alle til å slutte å spør etter samlivsform ved ansettelse? Hvorfor stemte vi mot uttalelsen fra KM? Hva stemte vi for?

Bønnelista stemte for følgende uttalelse fra Kirkemøtet:
EN HELLIG ALLMENN KIRKE, I EN UROLIG TID

«Kirken har et unikt budskap i en urolig verden. Kirkens Herre; Jesus Kristus, tilbyr noe som ikke verden kan gi. Det er en fred «som overgår all forstand og skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus» (Filipperne 4.7). Alle inviteres til å legge av seg sine bekymringer hos Han som er prøvd i alt, vi er aldri alene.  Det er fremdeles gode nyheter inn i en tid full av frykt og uro.Bibelens budskap oppmuntrer oss til fred og forsoning i mellommenneskelige relasjoner, og til å arbeide på et høyere plan, for fred mellom nasjoner. Kirkens budskap om frelse, hjelper mennesker til å løfte blikket fra egen ufullkommenhet til Han som døde på korset og stod opp igjen, for alle mennesker. Etterfølgelse av Jesus Kristus gir trøst og forvandlede liv, i fellesskap, familier og samfunn i hele verden. Gud er hellig og bare Han skal bli æret. Vår bønn som kirke og enkeltpersoner, er å bli mer lik Ham i møte med skaperverket og våre medmennesker. Den norske kirke ber og arbeider også for de forfulgte kristne og andre som lider urett på ulike måter. Hans kjærlighet kjenner ingen grenser. Åpne kirkerom bidrar på en viktig måte til å møte menneskers iboende åndelige lengsel. Den norske kirkes ansatte og frivillige bidrar til gode samtaler for å bane vei for framtid og håp i en urolig tid.Slike tilbud bør også inngå som en del av beredskapsplanen for vår nasjon. Denne etter vårt skjønn gode uttalelsen ble stemt ned, mens Kirkemøtekomiteens uttalelse ble vedtatt.

Kirkemøtes fokus

I den vedtatte uttalelsen, som vi stemte imot, nører en opp under frykt for endringer i klimaet, definerer kirken til en rent menneskelig kirke, der vi skal verne skaperverket fremfor å forvalte det, det vil si dyrke og passe hagen, slik vi kan lese i Skapelsesberetningen (1 Mos 2,15). Fokus i den vedtatte uttalelsen fra KM er etter vårt syn feil, så feil at vi ikke kan stille oss bak den. Vi kan ikke stille oss bak en rent menneskelig uttalelse, der kirken og dets budskap også menneskeliggjøres. Der en synes å glemme kirkens primæroppgave «å gjøre alle folkeslag til disipler og lære dem å holde alt Jesus har befalt oss.» (jfr Misjons- og dåpsbefalingen i Matt 28,18-20) Kirken gjøres til en sosialpolitisk og humanistisk håpsbevegelse, som vi ikke kjenner igjen utfra kirkens trosgrunnlag Bibelen og definisjonene i kirkens bekjennelser.Vi synes konservativ fløy i Kirkemøtet altfor raskt går inn for et kompromiss med stor slagside. Det er nettopp det som har blir gjort av konservativ fløy de siste 30-40 årene og det er hovedgrunnen til å liberal side nå har styrt kirken i snart 8 år.

Humanisme

I tidebønnliturgiene som vi bruke under Kirkemøtet både i år og i fjor ble lesning av bibeltekster og dikt sidestilt.Først en bibeltekst, så et dikt, slik at en ble sittende igjen å tenke på diktet i stillheten etterpå. En sidestiller altså Guds ord og menneskers ord og mennesket får siste ordet. I mange av sakene trekkes menneskerettighetene og bærekraftmålene frem, som begrunnelse. Er det ikke kirkens trosgrunnlag, Bibelen som skal være kirkens begrunnelse for vedtak og handlinger? Er ikke nettopp dette et utslag av at humanismen er på full fart inn i kirken.Dermed mister de fleste saker og vedtak fokus på kirkens oppdrag og kirken gjør noe annet enn det den skal.Et godt eksempel på dette er KM sak 22.3/21 Strategi for Den norske kirke, der strategien er satt opp i 9 punkter. I 8 av disse punktene fungerer det godt å bytte ut ordet kirken med Røde Kors. Dette såkalte strategivedtaket viser hvordan kirken gjør seg lik samfunnet ellers og hvor lite av kirkens budskap og trosgrunnlag som er igjen i kirken, iallfall på nasjonalt nivå. En bytter ut kristendom med humanisme for å prøve å gjøre den aktuell. Men da mister budskapet sin kraft, og dermed blir kirken uaktuell for folk flest. Oppdraget svekkes.

Kirkerådet la opp til smerte

I en rekke av sakene på Kirkemøtet 2023 var LHBT-perspektivet fremme (KM 7/23, 14/23, 16/23, 18/23).
Liberal side, som har leder og de fleste medlemmene i Kirkerådet, har med viten og vilje lagt opp sakslisten til Kirkemøtet 2023 på en slik måte at det blir sorg og smerte for de av oss som leser i kirkens trosgrunnlag at «menn som ligger med menn, eller lar seg bruke til dette, … ikke skal arve Guds rike» (1 Kor 6,9-10). Bønnelista hadde aldri satt disse sakene på agendaen. Vi håper og ønsker å se alle i KM igjen i Guds rike! Som kirke er vårt kall å forkynne hele Guds ord, og gi videre hva kirkens trosgrunnlag sier også om veien til frelse, uavhengig av hva vi selv måtte ønske og mene. Derfor legger Kirkerådet et stort ubehag på deler av forsamlingen når de tar opp disse sakene igjen og igjen. For i praksis anbefales det å synde, å leve mot Guds vilje og ord, ved at man sier at de og de syndene er ok, vel vitende om at Jesus sier at den som elsker meg vil holde mine Ord (Joh 14,23-24). Og at han vil dømme etter sine ord på den siste dag (Joh 12,48). Det er ubehagelig for oss som blir tvunget til å gjenta kirkens trosgrunnlag om dette temaet, som kolliderer med vårt samfunns humanisme. Verre er det at det også kan føre dem inn i en eksistensiell krise, som ser dissonansen i hva Guds ord sier, i forhold til hva som vedtas på KM i strid med kirkens trosgrunnlag. Eller på den andre siden, de som lett kan føres inn i en eksistensiell krise når de ser at Guds ord ikke godkjenner for eksempel homofilt samliv.Bønnelista er selvsagt mot all form for vold og sjikanering, men som kirke er vi kalt til å forkynne Guds ord og få med oss flest mulig til himmelen.Så når Skriften sier at de som gjør slikt ikke skal arve Guds rike, at det er usømmelig, og strider mot Guds sunne ord, må vi gjenta dette, nettopp fordi vi ikke ønsker at noen skal komme under Guds vrede. Alt seksuelt samliv utenom det heterofile ekteskapet er «det som gjør at Guds vrede rammer de ulydige»; Kol 3,5-6; Ef 5,5-6.Vi ser med et stort alvor og bekymring på at de fleste later som disse grunnleggende sannhetene (Rom 1, 25-28; 1 Kor 6,9-10; 1 Tim 1,10) i kirkens trosgrunnlag ikke finnes. Hvis vi selv skal begynne å sortere hva som er rett og galt i Bibelen; blir vi ikke selv gud, da?Når vi setter oss selv over Guds ord?Vi i Bønnelista tror på Bibelens Gud og ønsker å underlegge oss Ham og ære Ham.Han er en Gud som kan frelse og hele våre sår og smerter.Så vi blir hele, oppreiste og glade mennesker, som er i stand til å tjene andre.Vi har alle sår og smerter i våre liv, som vi med frimodighet kan gi til Gud og tilgi dem som har gitt oss dem.Vi kan tilgi helt til følelsene slipper taket.Jesus har kalt oss til etterfølgelse. Hvis vi følger etter Ham, så vil det gi oss velsignelse i dette livet og evig liv i den kommende verden. Det gjelder bare å ikke gi opp, men å overgi oss, vår sjel til vår trofaste Skaper og gjøre det gode. (1 Pet 4,19)

De øvrige saker

Hvorfor stemte vi mot at det opprettes en regelkomite som skal sile KMs forslag til vedtak (KM 15/23)? Vi stemte imot fordi det begrenser Kirkemøtets mulighet til å styre kirken. Da blir det i praksis denne komiteen som legger listen for hva som kan foreslås og vedtas på Kirkemøtet. Altså en maktsentralisering og makt til noen få mennesker.

Når det gjelder ansettelse av fremtidens menighetsprester (Km 13/23), så tror vi heller ikke at et partssammensatt ansettelsesutvalg, selv om det er en fra menighetsrådet i dette utvalget, vil være bedre for kirken. I praksis vil det da være de ansatte som ansetter nye ansatte. Vi tror ikke dette vil inspirere de lokale menighetsmedlemmene til innsats. Det er få medlemmer i disse ansettelses utvalgene, så dermed er de lette å kuppe. Ansettelsene blir også mer lukket, noe vi ikke tror er sunt, kombinert med at en vil vite minst mulig om søkeren jfr saken om samlivsform (KM 16/23)Samlivsform saken (KM 16/23) stemte vi imot, fordi vi mener at kirken ikke skal tvinge Stavanger bispedømmeråd og evt andre bispedømmeråd til å slutte å spørre etter samlivsform ved ansettelse.Frihet til å stå for egne meninger er en grunnleggende ting i kristen tankegang.Det er derfor Gud satte treet som ga kunnskap om godt og ondt i Edens hage.Nettopp for å gi mennesket mulighet til å være ulydig mot Gud. Gud ga mennesket frihet til å tenke selv. Denne friheten er det nå KM tar fra Stavanger bispedømmeråd ved å tvinge dem inn på geledd, siden liberal side ikke har klart å vinne denne kampen i bispedømmerådet, slik de har klart i de 10 andre bispedømmerådene.Adam og Eva ble kastet ut av hagen, fordi de var ulydige. Jesus kom og rettet opp denne skaden, slik at vi igjen kan ha fellesskap med Gud og vandre med Ham. La oss derfor starte denne vandringen og la han være vår og kirkens hode og herre. Ønsker du at kirken skal forkynne Bibelens budskap og ikke være et humanistisk ekko av samfunnet ellers, så er det viktig å stemme på Bønnelista i kirkevalget 10. og 11. september eller med en gang på kirken.no.

Bønnelisten bruker cookies. Ved å se på siden, aksepterer du vårt bruk av cookies.