KIRKEVALGET september 2023


Bønnlista ønsker:
– å ha en kirke som gir klare svar
– at Bibelen er den avgjørende autoritet i kirken
– Guds løsninger, derfor er bønn meget viktig
– Lokalt selvstyre.
Det vil si:
– at familien er Guds ramme
– at Bibelen forklarer seg selv
-at tilgivelse og forsoning er viktig
– at det er kirkens kall å dele Guds glede med alle og stadig skape nye fellesskap for stadig flere mennesker.
– at menneskets gudgitte oppgave er å forvalte naturen (passe og dyrke hagen). Mennesket er viktigere enn naturen og står over naturen.
Følger vi dette blir det:
«Mer himmel på jord, plantet i Guds ord, til alle på jord»
BØNNELISTA SITT PROGRAM
I bønn og arbeid vil kandidatene på Bønnelista fremme:
at menigheten (soknet) er den grunnleggende enheten i Den norske kirke. Det arbeides derfor for minst mulig kirkelig byråkrati og sentralstyring. Ressurser må styres til lokalmenighetene og lokalmenigheten må bestemme hvem som ansettes lokalt.
at lokalmenigheten skal fungere som et varmt hjem, der alle oppmuntres til å bidra og tjene.
at det åpnes for et bibelsk mangfold i gudstjenestenes teologiske profil og liturgiske uttrykk.
at menighetens oppdrag er i tråd med misjons- og dåpsbefalingen om å utruste disipler til å holde alt Jesus har befalt oss, utfra Bibelen, som kirkens høyeste og avgjørende autoritet.
at bønn og bibelbruk er det viktigste grunnlaget for
bedre menighetsliv og økt tilslutning.
at valg av kirkens tillitsvalgte skjer i tilknytning til gudstjenesten, som for få år siden.
arbeid for kristen enhet i tråd med kirkens klassiske tro, både lokalt og sentralt.
at kirken skal være tydelig i sin veiledning til ungdom om Bibelens gode råd om sex og samliv.
tiltak som gir konfirmanter motivasjon til å fortsette et aktivt liv i menigheten.
en målrettet handlingsplan for å rekruttere flere til kirkelige stillinger.
BØNNELISTA litt historikk og info
Vi stilte egne lister i 9 av 11 bispedømmer i Kirkevalget i sept 2019 med kandidater som ønsker å holde fast på Bibelens ord og prinsipper.
Slik at det er mulig å stemme bare på de en ønsker skal lede kirken.
Alle kandidater som stiller til valg for Bønnelista må være med på to helgesamlinger, en om hvordan bygge og drive en lokalmenighet (kirke) og en om bønn.
Vi ønsker å etablere flere lokalmenigheter der det ikke finnes kristne felleskap, menigheter og kirker, og vi ønsker å styrke de lokale menighetene, som til sammen er Den norske kirke.
BØNNELISTA DRØM OG VISJON FOR KIRKEN
Levende lokale menigheter.
Den norske kirke (Dnk) består av mange (ca 1300) lokale menigheter i hele Norge.
Uten de lokale menighetene vil vi ikke ha noen kirke. Bønnelista vil derfor arbeide for å styrke de lokale menighetene og gi dem mulighet til å vokse og utvikle seg som levende fellesskap og etablere minst en bønnegruppe i hver menighet.
Jesus er hodet for dette levende menighetsfellesskapet. Den enkelte er en del av hans kropp og hans medarbeidere på jorden, kalt til å gjøre hans gode gjerninger. (Ef 4,15-16) Bønn er helt avgjørende i forhold til kontakt med menighetens hode, Jesus. (Kol 1,18)
En levende menighet er et sted der folk blir møtt med varme og omsorg, slik de er. Menigheten er et sted vi kan komme når vi kjenner oss svake og livet er vanskelig og et sted som omfavner livets gleder. Her kan vi bruke våre evner og krefter, vår kreativitet og de gaver Ånden gir til beste for fellesskapet og for verden. Disippelgjøring, ut i fra dåps- og misjonsbefaling i Matt 28,18-20 er viktig for den enkelte og for menigheten. Gudstjenesten er menighets hovedsamling og utsendelsesfellesskap. Lokalmenigheten skal fungere som et varmt og kjærlig hjem.
Bønnelista vil lage eller finne opplegg for opplæring og vekst på alle disse områdene, og det er ønskelig at alle lederkandidater som stiller til valg har gjennomført disse eller lignede opplæring. Dette gjelder også Bønnelistas styre.
Bønnelista vil sette Guds ord i Bibelen over vår erfaring.
Vi tror at Bibelen er den treenige Guds eget ord, der vi stadig kan kjenne Gud og hans veier bedre, at bønn gir kontakt med Gud og at Gud vet best.
Vi tror at Bibelens ord er klart nok til frelse for alle som ønsker å høre Jesus til, følge han og være hans disippel.
Vi tror også at å følge Bibelens anvisninger for livet er godt for alle mennesker og for samfunnet.
Kirkeledelse og organisering av kirken
Kirken fungerer best når vi organiserer den etter Guds prinsipper og tanker.
De ansattes oppgave skal først og fremst være å hjelpe menighetens medlemmer til å fungere i sine gaver, altså utføre det kall som Jesus har gitt den enkelte.
Bibelen snakker særlig om 5 ledergaver (Ef 4,11-12) Det er viktig at disse gavene er tilstede og er anerkjent i kirkens lederskap, både lokalt og nasjonalt.
LITT FRA VEDTEKTENE TIL BØNNELISTA
§ 1 Bønnelista (BL) er en forening som har som formål og visjon å fornye Den norske kirke ved bønn og arbeid til en levende Jesu Kristi kirke, basert på Bibelens ord, veiledet av de tre oldkirkelige bekjennelser, dessuten Luthers lille katekisme og Augustana (CA).
§ 2 Kirken forståes som samlingen av de hellige, som Kristus fornyer, helliggjør og leder ved sin Ånd. (jfr Apologien til CA VII & VIII 5) Kirkens lederes målsetning er å lede kirken etter Bibelske prinsipper og virkelighetsforståelse, både når det gjelder lederstruktur, opplæring til åndelig modenhet (disippelgjøring, Matt 28,20), bønn, sjelesorg, økonomi, og arbeide for at kirken skal ha et disippel- og nådegavebasert ledervalgsystem. Kirken består av mange lokale menigheter. Den skal derfor arbeide for å styrke, frigjøre, myndiggjøre den lokale menighet, så den kan vokse og tjene de mennesker den er satt til å tjene. Kirken skal verne og bygge familien, der hele familien kalles til å tjene Gud sammen. Bønnelista anerkjenner Israels folks rett til sitt eget land (som alle andre folk) og deres funksjon i endetiden ut fra Bibelen.
STYRET TIL BØNNELISTA
Jo Hedberg:
(leder) cand teol, kateket, medlem av Tunsberg bispedømmeråd.
Ingjerd Breian Hedberg:
cand agric, diakon og tidligere medlem av Tunsberg bispedømmeråd/Kirkemøtet
Magne Hersvik
medlem av Stavanger bispedømmeråd
Anita Apeltun Sæle:
medlem av Bjørgvin bispedømmeråd
Ruth Nordstrand
Vara i Agder bispedømmeråd
Foreningen er registrert i Enhetsregisteret og  i Frivillighetsregisteret.
Org nr. 920 908 381
For ytterlige opplysninger benytt kontaktskjemaet på hjemmesiden.

Bønnelisten bruker cookies. Ved å se på siden, aksepterer du vårt bruk av cookies.