Om oss

Bønnelista i korte punkter:
– Vi stilte egne lister i 9 av 11 bispedømmer i Kirkevalget i sept 2019 med kandidater som ønsker å holde fast på Bibelens ord og prinsipper.
– Slik at det er mulig å stemme bare på de en ønsker skal lede kirken.
– Alle kandidater som stiller til valg for Bønnelista må være med på to helgesamlinger, en om hvordan bygge og drive en lokalmenighet (kirke) og en om bønn.
– Vi ønsker å etablere flere lokalmenigheter der det ikke finnes kristne felleskap, menigheter og kirker, og vi ønsker å styrke de lokale menighetene, som til sammen er Den norske kirke.

Bønnelistas drøm, visjon og program
1) Levende lokale menigheter.
Den norske kirke (Dnk) består av mange (ca 1300) lokale menigheter i hele Norge.
– Uten de lokale menighetene vil vi ikke ha noen kirke. Bønnelista vil derfor arbeide for å styrke de lokale menighetene og gi dem mulighet til å vokse og utvikle seg som levende fellesskap og etablere minst en bønnegruppe i hver menighet.
– Jesus er hodet for dette levende menighetsfellesskapet. Den enkelte er en del av hans kropp og hans medarbeidere på jorden, kalt til å gjøre hans gode gjerninger. (Ef 4,15-16) Bønn er helt avgjørende i forhold til kontakt med menighetens hode, Jesus. (Kol 1,18)
– En levende menighet er et sted der folk blir møtt med varme og omsorg, slik de er. Menigheten er et sted vi kan komme når vi kjenner oss svake og livet er vanskelig og et sted som omfavner livets gleder. Her kan vi bruke våre evner og krefter, vår kreativitet og de gaver Ånden gir til beste for fellesskapet og for verden. Disippelgjøring, ut i fra dåps- og misjonsbefaling i Matt 28,18-20 er viktig for den enkelte og for menigheten. Gudstjenesten er menighets hovedsamling og utsendelsesfellesskap. Lokalmenigheten skal fungere som et varmt og kjærlig hjem.
– Bønnelista skal lage eller finne opplegg for opplæring og vekst på alle disse områdene, og det er ønskelig at alle lederkandidater som stiller til valg har gjennomført disse eller lignede opplæring. Dette gjelder også Bønnelistas styre.
2) Bønnelista vil sette Guds ord i Bibelen over vår erfaring.
– Vi tror at Bibelen er den treenige Guds eget ord, der vi stadig kan kjenne Gud og hans veier bedre, at bønn gir kontakt med Gud og at Gud vet best.
– Vi tror at Bibelens ord er klart nok til frelse for alle som ønsker å høre Jesus til, følge han og være hans disippel.
– Vi tror også at å følge Bibelens anvisninger for livet er godt for alle mennesker og for samfunnet.
3) Kirkeledelse og organisering av kirken
– Kirken fungerer best når vi organiserer den etter Guds prinsipper og tanker.
– De ansattes oppgave skal først og fremst være å hjelpe menighetens medlemmer til å fungere i sine gaver, altså utføre det kall som Jesus har gitt den enkelte.
– Bibelen snakker særlig om 5 ledergaver (Ef 4,11-12) Det er viktig at disse gavene er tilstede og er anerkjent i kirkens lederskap, både lokalt og nasjonalt.

Litt fra Vedtektene til Bønnelista:
§ 1 Bønnelista (BL) er en forening som har som formål og visjon å fornye Den norske kirke ved bønn og arbeid til en levende Jesu Kristi kirke, basert på Bibelens ord, veiledet av de tre oldkirkelige bekjennelser, dessuten Luthers lille katekisme og Augustana (CA).

§ 2 Kirken forståes som samlingen av de hellige, som Kristus fornyer, helliggjør og leder ved sin Ånd. (jfr Apologien til CA VII & VIII 5) Kirkens lederes målsetning er å lede kirken etter Bibelske prinsipper og virkelighetsforståelse, både når det gjelder lederstruktur, opplæring til åndelig modenhet (disippelgjøring, Matt 28,20), bønn, sjelesorg, økonomi, og arbeide for at kirken skal ha et disippel- og nådegavebasert ledervalgsystem. Kirken består av mange lokale menigheter. Den skal derfor arbeide for å styrke, frigjøre, myndiggjøre den lokale menighet, så den kan vokse og tjene de mennesker den er satt til å tjene. Kirken skal verne og bygge familien, der hele familien kalles til å tjene Gud sammen. Bønnelista anerkjenner Israels folks rett til sitt eget land (som alle andre folk) og deres funksjon i endetiden ut fra Bibelen.

I styret til Bønnelista sitter:
Ingjerd Breian Hedberg, cand agric, diakon og tidligere medlem av Tunsberg bispedømmeråd/Kirkemøtet.
Randi Skårdal, diakon og undervisningsleder
Jo Hedberg, (leder) cand teol, kateket, medlem av Tunsberg bispedømmeråd
Magne Hervik, medlem av Stavanger bispedømmeråd
Anita Apeltun Sæle, medlem av Bjørgvin bispedømmeråd
Monika Tettli, medlem av Møre bispedømmeråd

Foreningen er registrert i Enhetsregisteret og  i Frivillighetsregisteret. Org nr. 920 908 381

For ytterlige opplysninger benytt kontaktskjemaet på hjemmesiden.

Bønnelista, kirkens tradisjonelle lære.